Onderwijs is altijd in beweging. De samenleving verandert en stelt andere eisen, er komen kinderen op school met nieuwe behoeften. Een school die kwaliteit wil leveren, werkt daarom voortdurend aan verbetering. Wij meten ieder jaar onze eigen kwaliteit en vragen iedere twee jaar de ouders van onze leerlingen om een enquête in te vullen. Zij kunnen dan aangeven wat zij goed vinden aan onze school, of wij doen wat wij beloven en welke zaken nog beter zouden kunnen. De uitkomsten van onze eigen kwaliteitsmeting en van de enquête onder ouders laten zien aan welke zaken we het komende schooljaar moeten gaan werken. We kijken aan het eind van het schooljaar of deze activiteiten ook zijn uitgevoerd en wat ze ons hebben opgeleverd.

Opleiding en scholing

Onze leerkrachten werken aan hun eigen kwaliteit door regelmatig op cursus te gaan of workshops bij te wonen. Wij vinden het daarnaast onze verantwoordelijkheid om toekomstige collega’s op te leiden. Wij zijn opleidingsschool van de Pabo van de Stenden Hogeschool in Assen en bieden in dit kader hbo-studenten een stageplaats. Ook bieden wij in dit kader studenten van de mbo-opleidingen ‘Helpende Zorg en Welzijn’, ‘Sociaal Pedagogisch Werk’ en ‘Onderwijsassistent’ een stageplaats en ruimte om binnen onze school te leren. Studenten van de opleiding ‘Sport & Bewegen’ van de Hanzehogeschool verzorgen ten slotte, in het kader van hun opleiding, lessen bewegingsonderwijs op onze school.

Niet alleen wijzelf, ook de onderwijsinspectie beoordeelt regelmatig onze school. U kunt de resultaten hiervan vinden op internet: www.minocw.nl.

Ontwikkelpunten

Dit schooljaar starten we met een aantal grote veranderingen, zowel in de schoolorganisatie als in het onderwijsaanbod. Daarom zullen we in de schoolontwikkeling de nadruk leggen op het implementeren van deze veranderingen. We nemen de tijd om ons de vernieuwingen eigen te maken, te evalueren en bij te stellen waar nodig. Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang.

De organisatorische veranderingen die we implementeren zijn:

Nieuwe schooltijden – We zijn gestart met het werken volgens het 5-gelijke dagen model. Elke schooldag is van 8.30 uur tot 14.00 uur en alle kinderen eten een broodje op school. Voor iedereen is dit even wennen. Als team hebben we in een plan beschreven hoe we dit praktisch vorm geven. In de komende tijd zullen we onze werkwijze regelmatig evalueren en eventueel bijstellen. In oktober zullen we u als ouders vragen om uw ervaringen te delen. Ook deze input zullen we gebruiken om onze werkwijze bij te schaven. Zo hopen we dat we ons nieuwe rooster, zoveel mogelijk, naar ieders tevredenheid kunnen invullen.

Van school naar kindcentrum –  Ook zijn we in dit schooljaar gestart met een eigen buitenschoolse opvang. We bieden, in samenwerking met COG kinderopvang, voor- en naschoolse opvang aan. Zo kunnen kinderen de hele dag op dezelfde locatie worden opgevangen en zijn er korte lijnen tussen school en opvang. Er is dan ook een nauwe samenwerking tussen het schoolteam en de medewerkers van de BSO. Wel maken we nadrukkelijk onderscheid tussen schooltijd en vrije tijd.

Op onderwijsinhoudelijk gebied werken we aan de volgende ontwikkelingen:

Nieuwe taalmethoden – In de groepen 4 t/m 8 werken we dit schooljaar met een nieuwe methode voor taal en spelling: ‘Staal’. Deze methode biedt taal op een uitdagende, leuke manier aan en heeft een intensieve, geïntegreerde spellingslijn, waarbij de spellingsregels duidelijk worden opgebouwd en herhaald van groep 4 t/m 8. In groep 3 gaan we werken met ‘lijn 3’, een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen. Deze methode werkt met uitdagende, wereld oriënterende thema’s en sluit aan op de methode Staal. We verwachten met deze methode beter tegemoet te kunnen komen aan de verschillende niveaus in de groep.

Portfolio – We werken toe naar het rapporteren door middel van een portfolio. Het huidige rapport, vooral gericht op leerresultaten, sluit niet meer aan bij onze kindgerichte manier van werken. We willen dat het een groeidocument wordt waarin, naast de leerresultaten, de kinderen zelf kunnen laten zien hoe ze zich hebben ontwikkeld. Omdat we dit traject zorgvuldig willen doorlopen zal het rapport in de loop van de komende jaren in verschillende stappen worden aangepast tot het de gewenste vorm heeft.

Kunst en cultuuronderwijs – We breiden de talentenmiddagen uit naar de middenbouw. In de loop van het schooljaar zullen we voor de groepen 3 t/m 5 en voor de groepen 6 t/m 8 workshops gaan aanbieden op creatief gebied. Hiervoor vragen we de hulp van ouders. In de reguliere lessen wordt de methode ‘Laat maar zien’ gebruikt. Daarnaast hebben we leskisten tot onze beschikking die rouleren tussen verschillende scholen. Ook hiervan gaan we gebruik maken tijdens de lessen.