Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun 5e verjaardag, maar mogen vanaf het moment dat ze 4 zijn naar school. Voordat het zover is, mag het kind een aantal dagdelen komen wennen in de groep waarin hij of zij geplaatst wordt. Deze ‘wendagen’ worden 2 tot 3 weken voor de verjaardag van het kind gepland. We proberen de kinderen de school te laten ervaren als een vertrouwde en veilige plek. Ze raken zo niet alleen goed gewend op school, maar krijgen ook meer zelfvertrouwen en kunnen op hun eigen niveau contacten met andere kinderen opbouwen.

Enige tijd voordat een kind daadwerkelijk bij ons op school komt, nodigt de onderbouwcoördinator de leerling samen met zijn/haar ouders uit voor een kennismakingsbezoek. De leerkracht spreekt tijdens dat bezoek met de ouders af welke dagdelen uw kind komt wennen.

De eerste schooldag van het kind is in principe de dag waarop hij of zij jarig is, maar in de praktijk meestal een dag later. Kinderen die in juni en juli jarig zijn, verwachten wij na de zomervakantie op school. Kinderen die in december jarig zijn, zijn na de kerstvakantie welkom. De periodes voor deze vakanties zijn zo druk dat wij nieuwe kinderen hierin niet het gewenste gevoel van veiligheid kunnen geven.

Schoolverzuim

De volgende omstandigheden kunnen een  reden zijn voor verzuim:

  • Ziekte
  • Familieomstandigheden
  • Bezoek aan dokter of tandarts
  • Afwijkende vakantie

In de laatste drie gevallen, moet u bijzonder verlof aanvragen. U moet hiertoe ruim van te voren contact opnemen met de directeur van de school. Meer informatie over uw rechten en plichten is op school te verkrijgen.

Is uw zoon of dochter ziek, dan verzoeken wij u dringend om dit voor 8.30 uur aan ons te melden. Doet u dit niet, dan nemen wij contact met u op. Wij doen dit ook wanneer uw zoon of dochter regelmatig ziek is. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek waarin wij met u praten over de oorzaak van het verzuim en mogelijke oplossingen. Ongeoorloofd verzuim wordt door ons altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Kinderen zijn pas leerplichtig als ze vijf zijn. Kinderen van vier hoeven dus nog niet naar school, maar vallen zodra ze staan ingeschreven bij een school onder de leerplichtwet. Dit betekent met name dat ouders ervoor moeten zorgen dat ze daadwerkelijk op school komen. Kinderen in groep 1 en 2 mogen echter per week één dag verzuimen en daarnaast nog één dag extra wanneer de directeur hier toestemming voor geeft. Voorwaarde is wel dat u dit verzuim van te voren aan de leerkracht meldt. Wij vragen u bovendien om gepast gebruik te maken van deze regeling. Vanaf 6 jaar is een kind volledig leerplichtig.

Schorsing of verwijdering

Wanneer een leerling zich zodanig misdraagt dat er sprake is van lichamelijk of psychisch letsel bij derden, kan het bestuur van onze school deze leerling schorsen. Het bestuur kan dit ook doen wanneer een leerling zich niet aan de afgesproken regels houdt en daardoor het onderwijsproces van andere kinderen ernstig benadeelt. Deze schorsing biedt de betrokkenen de tijd om een oplossing te zoeken. Dit kan ook betekenen dat het bestuur op zoek gaat naar een andere school voor de leerling en, wanneer dit lukt, de leerling van onze school verwijdert. Een leerling kan pas definitief worden verwijderd wanneer een andere school hem of haar heeft toegelaten. Of wanneer het bestuur kan aantonen dat het acht weken lang zonder succes naar een andere school heeft gezocht. De procedure rondom schorsing en verwijdering geldt voor alle scholen die onder ons schoolbestuur vallen. U kunt de procedure bij ons op school inzien.

De leerkracht is ziek…..

Om te voorkomen dat wij leerlingen naar huis moeten sturen wanneer hun leerkracht ziek is, zijn wij, samen met andere scholen, aangesloten bij een netwerk met invallers. Wij proberen zoveel mogelijk dezelfde invalkrachten in te zetten om de continuïteit voor de kinderen te bewaken. Mocht er onverhoopt geen invaller beschikbaar zijn, dan kijken wij eerst of we een andere leerkracht van onze school in de betreffende groep kunnen inzetten. Lukt dit ook niet, dan worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. Het naar huis sturen van kinderen komt bij ons niet voor.