Wilt u dat uw kind op onze school onderwijs gaat volgen, dan brengen we samen met u de onderwijsbehoefte van uw kind in kaart. We hanteren hierbij de volgende criteria:

Basisarrangement

In de groepen worden standaard drie onderwijsarrangementen aangeboden:

 • Basisinstructie
 • Verkorte instructie i.c.m. verdiepingsstof
 • Verlengde instructie

Past uw kind in een van de drie bovenstaande onderwijsarrangementen, dan is uw kind bij ons van harte welkom.

Intensief arrangement

Heeft uw kind, naast één van de drie onderwijsarrangementen die wij aanbieden, een ‘specifieke onderwijsbehoefte’, dan wordt gekeken of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. We spreken dan van een ‘intensief arrangement’.

Is er sprake van enkelvoudige dyslexie -> geen probleem

• Is er sprake van hoogbegaafdheid zonder gedragsproblemen -> geen probleem

• Is er sprake van een lichamelijke handicap -> geen probleem mits de nodige aanpassingen kunnen worden gerealiseerd zodat het kind het reguliere onderwijsprogramma kan volgen.

• Is er sprake van een psychiatrische stoornis (bijv. ADHD, PDD-NOS, ASS, ODD etc. ) dan moet duidelijk worden wat de mate is, waarin deze stoornis zich openbaart. Van belang is of het kind leerbaar is en of het hem/haar, met een aangepaste pedagogische aanpak van de leerkracht, lukt zich zelfstandig te focussen op de taak om zo het reguliere lesprogramma te volgen en belemmert het gedrag van het kind het onderwijsaanbod voor andere leerlingen niet. Is dit het geval -> Geen probleem.

Is dit niet het geval dan gelden dezelfde afwegingen als die hieronder worden genoemd

Zeer intensief arrangement

In de volgende situaties spreken we van een zeer intensief arrangement. Is hier sprake van, dan wordt niet alleen gekeken of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van uw kind, maar kijken we ook naar de context van de groep waarin uw kind geplaatst zou kunnen worden.

De volgende zaken zijn van belang:

 • Groepsgrootte in combinatie met aantal leerlingen met een ‘specifieke onderwijsbehoefte’.
 • Hoeveelheid extra zorg en middelen die kunnen worden georganiseerd.
 • Het aantal onderwijsarrangementen dat in de groep wordt aangeboden waarbij het aanbieden van vier arrangementen een kritische grens is.
 • In hoeverre belemmert het gedrag van het kind de onderwijsaanbod voor andere leerlingen.
 • In welke mate kan de school terugvallen op de hulp van ouders van het kind (pre-teaching, herhaling, in geval van nood: het kind ophalen van school, begeleiden bij een excursie)
 • De mate waarin de veiligheid van het kind zelf, die van andere leerlingen en/of de leerkracht wordt gewaarborgd.

We hanteren hierbij de volgende richtlijnen:

 • Per groep kunnen we maximaal 3 leerlingen met een zeer intensief onderwijsarrangement begeleiden.
 • In een combinatiegroep kunnen we maximaal 1 leerling per leerjaar begeleiden in een zeer intensief onderwijsarrangement.
 • We kunnen per groep 4 leerniveaus aanbieden, dus naast het basisarrangement één extra leerlijn.

Samenwerkingsverband

Sinds de invoering van het passend onderwijs in augustus 2014 hoort onze school bij samenwerkingsverband 22.01. Het samenwerkingsverband is een vereniging van elf schoolbesturen van alle basisscholen in de gemeenten Assen, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Aa en Hunze. Het samenwerkingsverband heeft tot doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs te realiseren. De middelen voor het organiseren en uitvoeren van een zorgarrangement worden vanuit het samenwerkingsverband bekostigd.

Voor verdere informatie: www.passendonderwijs-po-22-01.nl

 

Klik hier voor meer informatie over ons toelatings- en schorsingsbeleid