Op onze school zijn verschillende oudergeledingen actief. Op deze pagina leest u welke verschillende commissies er zijn en wat zij doen. Ook kunt u hier de notulen van de medezeggenschap vinden en leest u waar wij uw hulp nog bij kunnen gebruiken.

Hulpouders

Iedere groep heeft een contactouder voor een cursusjaar. Deze ouder vormt de schakel tussen de leerkracht en de andere ouders en regelt hulpouders voor verschillende activiteiten. Ouders kunnen helpen bij sportdagen en excursies, maar ook structureel hulp bieden bij bijvoorbeeld het lezen of in het LuizenOpsporingsTeam. Tijdens de kennismakingsweek kunnen ouders zich aanmelden om hulpouder te worden.

Ouderraad

De ouderraad biedt de school de helpende hand bij de organisatie en financiering van verschillende activiteiten. Hierbij valt te denken aan de jaarlijkse puzzeltocht, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstfeest, sportdagen, schoolfeest, Pasen, de ouderavond en schoolreisjes. Het financieel jaarverslag van de ouderraad wordt jaarlijks goedgekeurd door een kascommissie.

De ouderraad vergadert gemiddeld 1 keer per 6 weken. Ouders die toetreden tot de ouderraad doen dit in principe voor een periode van 3 jaar.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht beleidsorgaan dat ouders en personeel de kans geeft om mee te praten en mee te beslissen over zaken die binnen onze school spelen. Hierbij valt te denken aan het schoolplan, het formatieplan, huisvesting en bijvoorbeeld personele aangelegenheden. De MR moet er bovendien op letten dat zaken die voor de school als geheel belangrijk zijn ook openbaar worden gemaakt en besproken worden. De MR waakt niet in de laatste plaats voor discriminatie. De MR kan op eigen initiatief standpunten aan het bestuur kenbaar maken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.

De elf scholen die onder ons bestuur vallen, beschikken gezamenlijk over een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Onze MR wordt hierin vertegenwoordigd.

Klankbordgroep

Sinds 2008 functioneert een klankbordgroep op de Tol. Deze groep is samengesteld uit ouders, de oudergeleding van de MR en de directeur. Het doel van de klankbordgroep is een grotere groep ouders te betrekken bij het beleid van de school door meningen en gedachten uit te wisselen. In de klankbordgroep zijn de ouders van zoveel mogelijk verschillende groepen vertegenwoordigd. Ouders die zitting nemen in de klankbordgroep doen dit in principe voor een periode van 3 jaar.