Op onze school zijn verschillende oudergeledingen actief:

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht beleidsorgaan dat ouders en personeel de kans geeft om mee te praten en mee te beslissen over zaken die binnen onze school spelen. Hierbij valt te denken aan het schoolplan, het formatieplan, huisvesting en bijvoorbeeld personele aangelegenheden. De MR moet er bovendien op letten dat zaken die voor de school als geheel belangrijk zijn ook openbaar worden gemaakt en besproken worden. De MR waakt niet in de laatste plaats voor discriminatie. De MR kan op eigen initiatief standpunten aan het bestuur kenbaar maken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.

De elf scholen die onder ons bestuur vallen, beschikken gezamenlijk over een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Onze MR wordt hierin vertegenwoordigd.

Leden van de MR:

Joukje Verver, ouder

Karin Konings, ouder

Judith Jonkers, leerkracht en waarnemend directeur

Elise van Weringh, leerkracht

 

Klankbordgroep

Sinds 2008 functioneert een klankbordgroep op de Tol. Deze groep is samengesteld uit ouders, de oudergeleding van de MR en de directeur. Het doel van de klankbordgroep is een grotere groep ouders te betrekken bij het beleid van de school door meningen en gedachten uit te wisselen. In de klankbordgroep zijn de ouders van zoveel mogelijk verschillende groepen vertegenwoordigd. Ouders die zitting nemen in de klankbordgroep doen dit in principe voor een periode van 3 jaar.

 • Joukje Verver
 • Harriët Pol
 • Karin Konings
 • Elsbeth van der Kamp
 • Karen Faber
 • Jeanine Aalbers

Ouderraad

Doelstelling

De OR helpt het schoolteam bij het organiseren van diverse activiteiten zoals de Kerstviering,  Pasen, Sinterklaasfeest, sportdagen, schoolfeest.

De OR coördineert de activiteiten die de verschillende oudercommissies binnen school uitvoeren, zoals de luizencontrole en de organisatie van de avond4daagse.

Financiën

De OR is verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage.

De ouderraad beheert het geld van de ouderbijdrage en stelt een jaarlijkse begroting samen. Op basis van een jaarlijkse ouderbijdrage kan de OR haar activiteiten financieren. Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De ouders/verzorgers worden verzocht de ouderbijdrage over te maken naar het rekeningnummer van de ouderraad.

Voor het `grote` schoolreisje wordt apart een bijdrage gevraagd. Ieder jaar wordt de kas, die de penningmeester bijhoudt, gecontroleerd de kascommissie. Rekeningnummer van de ouderraad: 1347.59.168 t.n.v Conod

Leden van de ouderraad:

 • Jeanet Tienkamp
 • Peter Hamerpagt
 • Erwin Klaassen
 • Sylvia Suurmeijer
 • Bertine Termeulen
 • Esther Blaauw
 • Alice Valk (leerkracht)

Heeft u suggesties voor ons, mail ons dan naar tolouderraad@conod.nl