De maatschappij waarin wij leven verandert voortdurend. Om kinderen goed voor te bereiden op een plek in deze maatschappij proberen we ons onderwijs zo goed mogelijk hierop te laten aansluiten. Dit doen we door onze methoden up-to-date te houden, landelijke ontwikkelingen te volgen en gebruik te maken van moderne leermiddelen

 

Zelfstandig werken

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken en ook zelf de verantwoordelijkheid voor het eigen werk leren nemen. Wij spreken de kinderen daarom aan op wat ze kunnen. Ieder kind krijgt de instructie die hij of zij nodig heeft om zelfstandig aan het werk te kunnen gaan. De kinderen worden uitgedaagd om te leren door zelf iets te ontdekken en zelfstandig taken tot een goed einde te brengen. Zelfstandig werken leert kinderen niet alleen een taak te overzien, maar ook problemen te ontdekken en oplossingen te zoeken. Wij stimuleren de kinderen om hulp van elkaar te vragen en te accepteren.

Wij leren onze kinderen zelfstandig te    werken door hen daarin steeds een stapje verder te laten gaan. In groep 1 krijgen zij al kleine taken die zij zelfstandig moeten volbrengen. Het planbord gebruiken we hierbij als hulpmiddel. In de loop van hun schoolloopbaan krijgen de kinderen meer taken die zij moeten volbrengen. Kinderen die meer leerstof aankunnen, krijgen meer of moeilijkere opdrachten. Kinderen die minder aankunnen, krijgen de taken in kleinere stukjes aangeboden.

Taalontwikkeling

Taal is de basis voor het leren. Het is bovendien de belangrijkste voorwaarde om mee te doen in de samenleving. Wij besteden daarom bij de kleuters al veel aandacht aan hun taalontwikkeling. We doen dit door elke dag een aantal keren met ze in de kring te zitten, door ze voor te lezen, samen een prentenboek te bekijken en rijmpjes en versjes met ze te oefenen. We laten de kinderen bovendien kennis maken met verschillende letters, ter voorbereiding op het leren lezen.

Vanaf groep 4 werken we volgens een methode aan de uitbreiding van de woordenschat van onze leerlingen. We gebruiken daarnaast de kring om kinderen gesprekken te laten voeren, hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen en te vertellen wat ze ergens van vinden. Vanaf groep 5 moeten de kinderen jaarlijks minstens één spreekbeurt houden. Vanaf groep 3 bespreken wij bovendien regelmatig actuele gebeurtenissen met de kinderen.

Kinderen ontwikkelen hun woordenschat niet alleen door te praten en te luisteren, maar ook door te lezen. In groep 3 leren de kinderen de eerste maanden bijna dagelijks een nieuw woord lezen. Vanuit deze woorden leren ze de letters. Alle kinderen vanaf groep 3 lezen elke dag in een groepje met kinderen van hun eigen niveau. Kinderen die meer begeleiding nodig hebben met lezen bieden wij extra oefening. Vanaf groep 4 oefenen de kinderen hun leesvaardigheid met de methode ‘lekker lezen’. Verder lezen de kinderen regelmatig in een leesboek dat past bij hun eigen niveau en interesse om de leesbevordering te stimuleren. Ook wordt aandacht besteed aan begrijpend lezen. Lezen is ten slotte niet alleen in staat zijn om letters en woorden te kunnen benoemen, maar vooral ook de betekenis van een woord of tekst begrijpen. Wij besteden hier via methoden en gesprekken met kinderen aandacht aan en laten alle kinderen vanaf groep 4 regelmatig aan de slag gaan met het nieuws. Begrip van dit nieuws staat daarbij voorop.

Lezen gaat uiteraard nauw samen met schrijven. Wij bieden onze kleuters speelse activiteiten aan die voorbereiden op het schrijven in groep 3. Vanaf deze groep volgen de kinderen gestructureerd schrijfonderwijs. Dit moet ertoe leiden dat zij een duidelijk leesbaar, vlot en verzorgd handschrift ontwikkelen. Ook spelling is een onderdeel van het taalonderwijs. De kinderen maken vanaf groep 4 wekelijks opdrachten die erop gericht zijn hen goed te leren spellen. Vanaf groep 6 komt daar ook werkwoordspelling bij.

Rekenen

Wie goed wil leren rekenen, moet vooral veel oefenen. Kinderen moeten op een bepaald moment automatisch weten wat de uitkomst van een optelsom onder de honderd is. Of hoeveel 7 keer 6 is. Deze kennis is namelijk de basis die ze nodig hebben om ook ingewikkelder sommen uit te kunnen rekenen. Wij zorgen er voor dat al onze leerlingen die basis stevig ontwikkelen door veel te oefenen en laten ze daarnaast zien wat ze eraan hebben. De kinderen leren bij het rekenen namelijk ook om praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. Ze leren bijvoorbeeld hoeveel geld ze kwijt zijn wanneer ze boodschappen doen bij een bepaalde supermarkt. En hoeveel geld ze besparen wanneer ze naar een goedkopere gaan. Wij laten de kinderen zoveel mogelijk zelf naar oplossingen zoeken. De manier waarop ze tot die oplossing komen, mag per kind verschillen.           

Wereldorientatie en creatieve vakken

Wij willen kinderen voorbereiden op hun toekomst als wereldburger en bieden daarom vanaf groep 5 aardrijkskunde en geschiedenis aan. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen les in biologie en verkeer. Voor al deze vakken werken we met een methode. Voor biologie biedt de ‘stichting natuur- en mileueducatie’ elk jaar een aanvullend project aan met alle materialen die we daarvoor nodig hebben.

Schoolbreed werken we twee keer per jaar projectmatig aan een gekozen thema. Vaardigheden als informatie zoeken, samenwerken en presenteren komen tijdens zo’n project nadrukkelijk aan de orde. Wij willen onze kinderen opvoeden tot verantwoordelijke wereldburgers. Wij ondersteunen daarom jaarlijks een aantal projecten in derdewereldlanden. De kinderen kunnen hiervoor iedere week geld meenemen.

Kunstmenu

Om onze kinderen de kans te bieden hun talenten op creatief terrein te ontdekken, doen wij jaarlijks mee aan het ‘Kunstmenu’. Kinderen kunnen in dit kader actief en passief kennis maken met verschillende vormen van kunst. Al onze leerlingen volgen jaarlijks een aantal lessen, verzorgd door docenten van het ICO te Assen. Een aantal leerlingen bezoekt daarnaast een voorstelling en voor anderen is er een specifiek project.

Engels

Onze wereld wordt steeds groter en het Engels speelt daarin een steeds belangrijkere rol.  Omdat wij onze leerlingen optimaal willen toerusten op hun toekomst, bieden wij al onze leerlingen vanaf groep 1 Engels aan. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar het best in staat zijn om een taal te leren. In de groepen 1 t/m 4 werken we met lesmaterialen die we zelf hebben ontwikkeld. De leerstof sluit aan bij het thema waar we aan werken in de kleutergroepen. In de groepen 5 t/m 8 werken we met de methode ‘Take it easy”. 

Godsdienstige vorming

Iedere schooldag begint en eindigt bij ons met gebed. We proberen de kinderen daarbij met name te inspireren om zichzelf te verbinden met de ‘Goddelijke Bron’.

De verhalen uit de Bijbel geven ons aanknopingspunten voor het gesprek over dingen die vandaag in de wereld van het kind gebeuren of belangrijk zijn. Bijbelverhalen helpen kinderen om gebeurtenissen te begrijpen, te praten over gevoelens en te vertellen wat ze zelf belangrijk vinden.

In de groepen 7 en 8 laten wij de kinderen kennismaken met verschillende geloofsovertuigingen. De ideeën van de Islam komen aan de orde, evenals die van het Boeddhisme, het Humanisme en het Christendom. We laten de kinderen de overeenkomsten en verschillen zien.

Bewegingsonderwijs

Sport en bewegen zijn belangrijk voor de motorische ontwikkeling van onze kinderen. Onze kleuters hebben daarom elke dag bewegingsonderwijs, buiten of in het speellokaal. Vanaf groep 3 gaan de leerlingen naar de sporthal, waar zij bewegingsonderwijs van onder andere de  vakleerkracht krijgen. Om het sporten te stimuleren, doet onze school jaarlijks mee aan een aantal toernooien. De kinderen krijgen bovendien een aantal sportclinics aangeboden. De sporttoernooien en clinics worden in samenwerking met de plaatselijke sportverenigingen opgezet.

De computer in ons onderwijs

De computer speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Ieder lokaal heeft een eigen computerhoek. De kinderen kunnen voor een aantal vakken de lesstof op de computer oefenen of hier opdrachten op maken. Kinderen die moeite hebben met bepaalde stof, kunnen dit op de computer nog eens extra oefenen. Andere kinderen gebruiken computerprogramma’s voor verdieping of verrijking. Bovendien werken alle leerkrachten in hun lokaal met een digitaal schoolbord.

Wij hebben een protocol voor het gebruik van internet binnen onze school.

Wij gebruiken de volgende methoden:

Godsdienstige vorming:             Trefwoord

Sociale vorming:                          Kinderen en hun sociale talenten

Lezen:                                             Lijn 3 (groep 3)

Lekker lezen (vanaf groep 4)

Begrijpend lezen:                         Goed gelezen (vanaf groep 4)

Spelling:                                         Staal (vanaf groep 4)

Taal (woordenschat):                  Staal (vanaf groep 4)

Schrijven:                                       Pennenstreken

Rekenen:                                        Alles telt

Wereldoriëntatie:                         Argus Clou

Verkeer:                                         Jeugdverkeerskrant

Engels:                                           Take it easy (5 t/m 8)

In de groepen 1 en 2 gebruiken we de methode Schatkist voor het voorbereidend rekenen, taal, lezen en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Overige activiteiten

Puzzeltocht

Aan het begin van elk schooljaar vindt een puzzeltocht plaats voor alle  kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere betrokkenen. Informatie hierover komt aan het begin van het schooljaar in het tolbriefje.

Project en schoolfeest

In het voorjaar werken wij altijd aan een schoolbreed project. In alle klassen staat dan hetzelfde thema centraal. Vaak worden gastsprekers in de school uitgenodigd om iets te komen vertellen over het betreffende onderwerp of gaan de klassen op excursie. Het project wordt afgesloten met een feest waarbij alle kinderen hun kunsten kunnen vertonen aan hun schoolgenoten en ouders.

Sportdag

Een keer per jaar wordt er een spel/sportdag gehouden voor alle groepen.

Kleedjesboekenmarkt

In de kinderboekenweek organiseren we een tweedehands boekenmarkt, waarbij alle kinderen op een kleedje hun boeken kunnen verkopen aan, en boeken kunnen kopen van schoolgenootjes.

Lampionnententoonstelling

In alle groepen wordt voor Sint Maarten een lampion gemaakt. In de week voor 11 november worden alle lampionnen tentoongesteld in de school. Aan het eind van de dag, als het donker wordt, mogen de kinderen samen met hun ouders door de school wandelen om alle lampions te bewonderen.

Sinterklaas

Op woensdag 5 december brengt Sinterklaas een bezoek aan de kinderen van alle groepen.

De groepen 1 t/m 4 krijgen uitgebreid bezoek van de Sint, met cadeautjes van school, uitgezocht door de ouders. De andere groepen krijgen een kort bezoekje en kopen cadeautjes voor elkaar (met gedicht en surprise).

Kerstfeest

Het kerstfeest wordt op diverse manieren georganiseerd en gevierd. Het kan een gezamenlijke viering in de kerk zijn of een andere activiteit rondom het kerstverhaal.

Paasfeest

Het paasfeest vieren we in de klas met de eigen groep of in het speellokaal met meerdere groepen. Soms is er een paasontbijt.

Schoolreis / schoolkamp

In de laatste periode voor de zomervakantie zijn de schoolreizen. De groepen 1 t/m 7 gaan een dagje op stap. Het ene jaar is dit een ‘groot’ schoolreisje en gaan de kinderen wat verder weg, het andere jaar blijven ze wat dichterbij huis. Groep 8 gaat op schoolkamp. De data worden ruim van tevoren bekend gemaakt in het Tolbriefje.