Op iedere school kunnen zaken gebeuren die minder plezierig zijn. Wij hebben daartoe in de eerste plaats een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. De
ongevallenverzekering zorgt ervoor dat alle betrokkenen bij schoolactiviteiten verzekerd zijn. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering wanneer een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voorzover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt. Materiƫle schade, bijvoorbeeld aan een bril of een fiets, valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidverzekering biedt zowel de school als iedereen die voor de school actief is, dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De school heeft echter pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout. Een bal die tijdens een gymles tegen een bril aankomt, is niet terug te voeren op een fout die de school te verwijten is. Deze schade valt daarom niet onder de aansprakelijkheidsverzekering.

De school is daarnaast niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders van de leerlingen.

Klachtenregeling

Onze school beschikt over een klachtenregeling, die aangeeft welke procedure u kunt bewandelen wanneer u een klacht heeft. Uiteraard kunt u altijd in de eerste plaats terecht bij de leerkracht van uw kind. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u met uw klacht naar de directeur gaan. Wordt het probleem ook hierna niet tot tevredenheid opgelost, dan kunt u zich tot het bestuur wenden.

Leidt dit alles niet tot een goede oplossing, dan treedt de klachtenregeling in werking. Deze regeling heeft betrekking op alle soorten klachten. Hierbij valt te denken aan pesten, ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie of discriminatie en aan klachten die te maken hebben met het beleid van de school.

Onze school heeft een vertrouwenspersoon aangesteld bij wie zowel ouders als medewerkers met een klacht terecht kunnen. Deze persoon kan u doorverwijzen naar de klachtencommissie van CONOD. Is dit niet genoeg, dan kunt u nog terecht bij een landelijke klachtencommissie. Namen vindt u in de kalender behorende bij deze schoolgids.

Seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ten slotte melden bij het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie.

Het telefoonnummer hiervan is 0900 1113111.

Voor de gebruikte protocollen verwijzen wij u ook naar de website van onze vereniging: www.conod.nl.